อาจารย์ Malcolm ที่ Columbia college สอนไว้ว่า

It doesnt matter if you have the best knob in the world. You must know if you should turn it, which direction and how much !

ไม่สำคัญว่า คุณจะมีปุ่มเทพที่สุดในโลก สำคัญที่ต้องรู้ว่า ควรหมุนไหม ไปทางไหน และ มากน้อยแค่ไหน !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *